Üldsätted

  1. Mittetulundusühingu nimi Tammsaare ja Vilde Sõprade Selts (Selts, inglise keeles The Society of Friends of Tammsaare and Vilde). Seltsi asukoht on Kadriorus, J. Poska tn. 1-5, Tallinn 10147, Eesti.

1.1. Selts on asutatud 10.11.2015

1.2. Seltsi põhikiri on kinnitatud 10.11.2015

1.3. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

II Seltsi tegevuse eesmärgid ja õiguslik seisund

2.1. Selts on eraõiguslik juriidiline mittetulundusühing, mille tegevus on suunatud avalikkusele.

2.2. Seltsi eesmärk on kaasa aidata eesti kirjandusklassikute A. H. Tammsaare, E. Vilde loomingu ja teiste kirjandusklassikute laiemale teadvustamisele avalikkuses, igakülgsele tuntusele ja uurimisele ning kirjanikega seotud pärandi säilitamisele, laiemas plaanis kogu kirjandusklassika populariseerimisele tervikuna.

2.3. Oma eesmärkide täitmiseks Selts:

2.3.1. korraldab kokkutulekuid, konkursse, korjandusi, loenguid, loteriisid, õppematku, teabepäevi, avalikke üritusi jms;

2.3.2. võtab vastu annetusi ja pärandusi nii Eesti Vabariigis kui välisriikides;

2.3.3. korraldab vajadusel kirjastamist, suveniiride tootmist ja muud majandustegevust Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;

2.3.4. aitab kaasa Tammsaare ja Vilde muuseumide tegevusele

2.3.5. valib auliikmeid ja määrab autasusid

  1. Seltsil on õigus avada pangaarveid nii Eesti Vabariigis kui välisriikides.
  2. Selts juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
  3. Selts ei kanna varalist ja juriidilist vastutust oma liikmete kohustuste eest, samuti ei kanna Seltsi liikmed varalist ja juriidilist vastutust Seltsi kohustuste eest.

III Seltsi vara

3.1. Seltsi vara tekib:

3.1.1. liikmemaksudest;

3.1.2. varalistest annetustest, korjandustest, pärandustest ja eraldistest;

3.1.3. tulust, mida saadakse Seltsi majandustegevusest ja põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

3.1.4. Seltsi varasid kasutatakse tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;

3.1.5. Seltsi varasid kasutab ja käsutab juhatus vastavalt üldkoosolekul saadud volitustele

IV Liikmed

4.1. Seltsi liikmeks võib olla vähemalt 16-aastane Eesti Vabariigi või välisriigi füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab Seltsi põhikirja ja aitab kaasa selle eesmärkide saavutamisele.

4.2. Seltsil on tegev-, au-, toetaja- ja noorliikmed.

4.3. Seltsi tegevliikmed on isikud, kes aitavad oma tegevusega kaasa Seltsi eesmärkide täitmisele.

4.4. Seltsi liikmeks võetakse füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku sooviavalduse põhjal. Seltsi liikmeks saamise otsustab avalduse põhjal seltsi juhatus.

4.5. Seltsi tegevliikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu üldkoosoleku poolt kindlaks määratud suuruses. Erandjuhtudel võib juhatus liikmeid liikmemaksu tasumisest vabastada. Seltsi sisseastumismaksu suuruse määrab üldkoosolek.

4.6. Seltsi toetajaliikmeks saab kirjaliku avalduse alusel füüsiline või juriidiline isik, kes toetab Seltsi annetusega vähemalt kehtiva liikmemaksu kümnekordses väärtuses ja tunnistab Seltsi põhikirja.

4.7. Seltsi auliikmeks valib üldkoosolek juhatuse ettepanekul isikuid, kellel on erilisi teeneid Tammsaare ja/või Vilde uurimisel ja tutvustamisel ning kelle tegevus Seltsis on olnud silmapaistev. Auliikmed on vabastatud liikmemaksust.

4.8. Seltsi tegevliikmel on õigus valida ja olla valitud Seltsi juht- ja kontrollorganeisse ja võtta hääleõigusega osa Seltsi üldkoosolekust.

4.9. Seltsi liige on kohustatud täitma Seltsi põhikirja ja osa võtma seltsi tegevusest.

4.10. Seltsi liige arvatakse juhatuse otsusega liikmeskonna hulgast välja omal soovil kirjaliku avalduse alusel majandusaasta lõpul, milliseks ajaks peab olema tasutud ka jooksva aasta liikmemaks, või liikme poolt põhikirja sätete täitmata jätmise või Seltsi olulisel määral kahjustamise tõttu. Seltsist väljaarvatud liikmele saadetakse väljaarvamise otsus ja selle põhjused kirjalikult ühe kuu jooksul otsuse tegemise päevast. Liikmel on õigus juhatuse poolt tehtud väljaarvamisotsus anda otsustamiseks üldkoosolekule. Üldkoosolek võib väljaarvamise otsuse väljaarvatud liikme avalduse alusel kehtetuks tunnistada.

4.11. Liikme surma korral kustutatakse liige nimekirjast juhatuse otsusega.

V Ühingu juhatus

5.1.Ühingu tegevust juhib ja Ühingut esindab vähemalt 3-5 liikmeline juhatus, kes valib endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse viieks aastaks

5.3. Juhatuse pädevusse kuulub:

5.3.1 .Ühingu aastaeelarve koostamine ja kinnitamine ning selle täitmise jälgimine

5.3.2. Ühingu üldkoosoleku kokkukutsumine

5.3.3. üldkoosolekute vahelisel perioodil Ühingu ette kerkinud ülesannete lahendamine

5.3.4. uute liikmete vastuvõtmine

5.3.5. vajaduse korral tegevjuhi palkamine

5.3.6. vajaduse korral Ühingu liikmetele põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks tehtud kulutuste kompenseerimine

5.3.7. projektide kirjutamine/ tellimine, vastutajate määramine

5.3.8. arvelduskontode avamine ja sulgemine

5.3.9.lepingute sõlmimine juriidiliste- ja üksikisikutega

5.3.10.välissuhete korraldamine ja koordineerimine

5.3.11.Ühingu juhatus võib otsuseid vastu võtta juhatust kokku kutsumata, kui selle poolt on hääletanud kirjalikult (k.a e-maili teel) vähemalt ¾ liikmetest

5.3.12.Ühingu juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete lihthäälteenamus.

 

VI Üldkoosoleku pädevuses on

6.1. Seltsi põhikirja muudatused

6.2. Juhatuse liikmete määramine kuni kaheks aastaks ja vajadusel

tagasikutsumine

6.3. Juhatuse poolt esitatava Seltsi tegevuskava kinnitamine

6.4. Seltsi ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  1. 5. Seltsi tegevuse lõpetamise korral seltsi varade jagamise korraldamine

6.6. liikmemaksude ja selle tasumise korra kindlaksmääramine

6.7. Seltsi auliikmete nimetamine

  1. 8. Seltsi eelarve ja selle täitmise aruande kinnitamine ning Seltsi

tegevusele hinnangu andmine aruandeperioodil

6.9. Juhatuse töökorra kinnitamine

6.10. Seltsile kuuluvate kinnisasjade ning registrisse kantud vallasasjade

võõrandamise ning asjaõigusega koormamise otsustamine

6.11. Seltsi sümboolika ja selle kasutamise korra määramine

6.12. küsimuste, mis väljuvad seltsi igapäevase majandustegevuse raamidest,

otsustamine

6.13. revidendi või audiitori määramine

6.14. teiste seaduse või põhikirjaga talle pandud ülesannete täitmine ning

muude Seltsi jaoks oluliste küsimuste otsustamine

VII Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

7.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras

7.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud

7.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule.

 

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s